REGULAMIN
Film, Art & Tourism Festival - FilmAT

listek2

Paragraf 1

Zarząd Festiwalu jest odpowiedzialny za jego organizację.

listek2

Paragraf 2

Film, Art & Tourism Festival - FilmAT w Warszawie jest jedynym Polskim Członkiem Międzynarodowego Komitetu Festiwali Filmów Turystycznych - C.I.F.F.T. (Comité International des Festivals du Film Touristique) z siedzibą w Wiedniu. C.I.F.F.T. jest jedyną organizacją na świecie, która od 1989 roku wybiera co roku najpiękniejszy film turystyczny świata, nagradzając go na Wielkiej Gali w Wiedniu najwyższą statuetką Grand Prix C.I.F.F.T.

listek2

Paragraf 3

Celem Festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w filmie turystycznym i ekologicznym oraz ocena produkcji audiowizualnych, ich poziomu artystycznego i zawartości merytorycznej. Festiwal wspiera rozwój zarówno krajowej, jak i zagranicznej turystyki organizując oddzielny konkurs filmów polskich i konkurs międzynarodowy.

listek2

Paragraf 4

W ramach nagród regulaminowych filmy w konkursie polskim i międzynarodowym oceniane są przez międzynarodowe jury składające się z najwyższej rangi specjalistów w dziedzinie turystyki, ekologii i filmu, twórców filmowych, dziennikarzy, a także przedstawicieli świata nauki. Decyzje Jury są ostateczne.

listek2

Paragraf 5

Nagrody regulaminowe konkursu narodowego i konkursu międzynarodowego przyznawane są w następujących w trzech głównych tematach, w których najwyższą nagrodą jest Grand Prix:
Grand Prix Tourism
Grand Prix Ecology
Grand Prix Junior for Film for Children & Youth
Ze wszystkich powyższych kategorii film prezentujący największe walory artystyczne może zostać nagrodzony GRAND PRIX ART.
Kategorie w poszczególnych tematach zaprezentowane są w oddzielnych dokumentach.
Najlepszemu filmowi dokumentalnemu, który służy lub może służyć nauce, przyznawana jest statuetka TOURIST OWL.

listek2

Paragraf 6

W ramach Festiwalu nagrody specjalne - pozaregulaminowe - mogą być przyznawane przez Zarząd International Tourfilm Academy, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Środowiska, Polską Organizację Turystyczną, Dyrektora Festiwalu, Zarząd Festiwalu oraz głównego partnera Festiwalu.

listek2

Paragraf 7

W ramach programu Festiwalu organizowana jest Konferencja International Tourfilm Academy, podejmująca dyskusje i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży turystycznej, ekologicznej, filmowcami, dziennikarzami oraz środowiskiem naukowym.

listek2

Paragraf 8

Festiwal przyjmuje produkcje filmowe ze wszystkich tematów i kategorii nagród regulaminowych nie dłuższe niż jedna godzina i nie starsze niż trzy lata. Uczestnik musi posiadać prawa autorskie lub uprawnienia do korzystania z filmu.

listek2

Paragraf 9

Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do wypełnienia druku aplikacji zgłoszeniowej. Zgłoszenie do Festiwalu obejmuje udział w konkursie festiwalowym, prezentację filmu przez okres jednego roku w bazie filmowej TOURFILMWEB oraz prezentację tytułu w eleganckim magazynie dla VIP-ów „Film, Art & Tourism”. Koszt udziału filmu w konkursie FilmAT Festival oraz prezentacji na stronie www.tourfilmweb.com wynosi 1.150 PLN netto (za każdą dodatkową kategorię dopłata 460 PLN netto), zgłoszenie każdego kolejnego filmu 980 PLN netto (za każdą dodatkową kategorię dopłata 440 PLN netto). Najlepszej jakości technicznej film uczestnik umieszcza na serwerze udostępnionym przez organizatorów. W uzasadnionych przypadkach film powinien być przysłany do sekretariatu Festiwalu; koszty przesyłki ponosi uczestnik. Opłatę rejestracyjną dokonuje się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

listek2

Paragraf 10

Nagrody regulaminowe i nieregulaminowe wręczane są podczas uroczystej Gali Festiwalu FilmAT. Uczestnikami Gali są goście honorowi z kraju i ze świata, wielcy zwycięzcy oraz osoby towarzyszące. Warunki finansowe uczestnictwa w Gali są prezentowane przy każdej edycji Festiwalu oddzielnie.

listek2

Paragraf 11

Podpisując formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie i zgadza się na nieodpłatne użycie filmu w celu promocji festiwalu oraz podczas festiwalowych projekcji. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z naruszeniem praw autorskich, które mogą wystąpić po opublikowaniu filmu.

listek2

Paragraf 12

Zgłoszenie produkcji do Festiwalu oznacza pełną akceptację wszystkich punktów powyższego regulaminu.