REGULAMIN
X Film, Art & Tourism Festival - FilmAT
WARSZAWA 2015

Paragraf 1
Zarząd Festiwalu jest odpowiedzialny za jego organizację.

Paragraf 2
Celem Festiwalu jest prezentacja i ocena produkcji audiowizualnych, ich poziomu artystycznego i zawartości merytorycznej. Festiwal wspiera także rozwój krajowej i zagranicznej turystyki oraz pomaga w międzynarodowej promocji zgłoszonych produkcji filmowych oraz prezentuje najnowsze trendy promocyjne.

Paragraf 3
Festiwal ma na celu także międzynarodową promocję Miasta Warszawy.

Paragraf 4
Film, Art & Tourism Festival - FilmAT w Warszawie jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Festiwali Filmów Turystycznych - C.I.F.F.T. (Comité International des Festivals du Film Touristique) z siedzibą w Wiedniu.

Paragraf 5
Program Festiwalu obejmuje także seminaria, dyskusje i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży turystycznej, autorami, dziennikarzami oraz towarzyszące wydarzenia kulturalne, społeczne i komercyjne.

Paragraf 6
Festiwal przyjmuje filmy, dokumenty, produkcje telewizyjne i spoty promujące turystykę, wypoczynek, dziedzictwo kulturowe, problemy ekologiczne, także turystyczne przedsięwzięcia społeczne i komercyjne. W FilmAT biorą także udział filmy prezentujące naturę, historię, tradycję, kulturę (w tym kulinarną, folklor, rzemiosło artystyczne) różnych regionów świata.

Paragraf 7
Do udziału w konkursie zapraszane są wszelkie produkcje artystyczne, filmy fabularyzowane, animowane, wykonane różnymi technikami, by zachęcić twórców do promocji szeroko widzianych wartości turystycznych i kulturowych w sposób kreatywny.

Paragraf 8
W Festiwalu biorą udział produkcje filmowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Paragraf 9
Nagrody regulaminowe konkursu narodowego i konkursu międzynarodowego przyznawane są w następujących kategoriach:
1. GRAND PRIX TOURISM dla najlepszego filmu Festiwalu z dziedziny turystyki;
2. GRAND PRIX ART dla filmu prezentującego największe wartości artystyczne;
3. Spot promujący kraj, region lub miasto;
4. Spot komercyjny (reklamowe: biur podróży, hoteli, usług, produktów);
5. Film turystyczny - film lub program dokumentalny o tematyce podróżniczej i krajoznawczej, prezentujący, historię, tradycję, religię i kulturę lokalną (sztukę, architekturę, rzemiosło, folklor, kulinaria, naturę, walory krajobrazowe) - maksymalna długość 60 min.;
6. Najlepsze zdjęcia;
7. Najlepszy scenariusz;
8. Najlepsza muzyka.

Paragraf 10
Jury Festiwalu przyzna nagrody dla najlepszych filmów ekologicznych:
1. GRAND PRIX ECOLOGY – dla najlepszego filmu ekologicznego;
2. Film ekologiczny – promujący ochronę przyrody i walorów naturalnych;
3. Film w kategorii NATURA – najpiękniej prezentujący przyrodę;

Paragraf 11
Najlepsze filmy dla dzieci i młodzieży zostaną nagrodzone:
1. GRAND PRIX JUNIOR– dla najlepszego filmu dla dzieci i młodzieży
2. Nagroda dla najlepszego filmu dla dzieci.
3. Nagroda dla najlepszego filmu dla młodzieży.

Paragraf 12
Naukowe Jury przyzna statuetkę TOURIST OWL dla najlepszego dokumentu, który może służyć nauce.

Paragraf 13
Komisja selekcyjna wyznaczona przez Zarząd Festiwalu wybierze spośród zgłoszonych produkcji filmy do konkursu. Komisja ma prawo w uzasadnionym przypadku zmienić kategorię zgłoszonej produkcji lub skierować do sekcji pozakonkursowej.

Paragraf 14
Produkcje konkursowe oceniane są przez międzynarodowe Jury, wskazywane co roku przez Zarząd Festiwalu. Jury składa się z twórców filmowych i telewizyjnych, specjalistów z branży turystycznej, krytyków i producentów filmowych. Decyzje Jury są ostateczne. Członkowie Jury nie mogą zgłaszać własnych produkcji do konkursu.

Paragraf 15
1. Międzynarodowe Jury przyzna nagrody statutowe wymienione w §7 i §8 . Każda produkcja może być nagrodzona więcej niż jedną nagrodą.
2. Jury i Dyrektor Festiwalu mogą przyznawać także pozaregulaminowe nagrody specjalne.

Paragraf 16
Zgłoszenia
1. Produkcje powinny zostać zgłoszone w co najmniej dwóch egzemplarzach. - Preferowane języki: polski, angielski.
2. W X FilmAT 2015 mogą brać udział filmy wyprodukowane w latach 2013 - 2015.
3. Kopie filmów należy przesłać razem z formularzem zgłoszeniowym na adres: Ewa Kotus, FilmAT Festival, Skrytka pocztowa 15, 01-583 Warszawa 32, Polska.
4. W celach promocyjnych każdej produkcji mogą towarzyszyć streszczenia tematu, fotosy (format jpg. lub gif.) oraz materiały promocyjne.
5. Koszty dostarczenia filmów do Biura Festiwalu w Warszawie pokrywają uczestnicy. Nadesłanych materiałów nie zwracamy.
6. Terminy zgłoszeń:
Konkurs narodowy 10 kwietnia 2015
Konkurs międzynarodowy 10 kwietnia 2015.
7. Film zgłoszony do konkursu musi być w doskonałym stanie technicznym i gotowy do prezentacji.
8. Zarówno okładka jak i sam nośnik muszą zawierać następujące informacje: tytuł, czas trwania, język produkcji.
9. Każda produkcja musi być dostarczona na oddzielnym nośniku.
10. Zarząd Festiwalu nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania filmów.

Paragraf 17
Zgłoszenie produkcji do konkursu festiwalowego jest płatne.

Paragraf 18
1. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za zawartość zgłoszonej pracy i za ewentualne problemy dotyczące praw autorskich.
2. Zgłaszający posiada wszelkie prawa do rozporządzania zgłoszoną produkcją zgodnie z regulaminem festiwalu.
3. Zarząd Festiwalu nie odpowiada przed osobami trzecimi.
4. Zarząd ma prawo do odrzucenia filmów lub spotów jeśli ich zawartość lub jakość techniczna nie spełnia warunków Festiwalu.

Paragraf 19
Podpisując formularz zgłoszeniowy uczestnik zgadza się na nieodpłatne użycie filmu lub spotu w celu promocji festiwalu oraz podczas festiwalowych projekcji.

Paragraf 20
Zgłoszenie produkcji oznacza pełną akceptację wszystkich punktów powyższego regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone./All rights reserved. Copyright by Business Integration Group i Fundacja "Europa 2004".